Archieven

Contact

FR

P&O HORIZON

18-11-2005

Nr 29
 

Inhoud...


Aanwerving: vrijstelling

Loopbaan: rechtzettingen

Opleidingen niveau A

Digiflow

Opleidingen niveau B en C

175-25

Ambtenaren-enquête

Diversiteit

Hospitalisatie-
verzekering


Enquête niveau A

Interne controle

De ideale werkgever

In het Staatsblad

Aanwerving: vrijstelling voor contractuelen

Verduidelijking over de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te komen

In het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 (Belgisch Staatsblad van 25 oktober) worden bepaalde regels inzake rekrutering en selectie gewijzigd. Meer bepaald wordt er voor de contractuelen een vrijstelling van de voorafgaandelijke uitsluitingsproef ingevoerd.

Deze vrijstelling is van toepassing op:

de contractuelen
van de federale overheidsdiensten
die minstens drie jaar in dienst zijn op de uiterste inschrijvingsdatum.

Ze betreft:

de voorafgaandelijke uitsluitingsproef (het toegangsticket voor de eigenlijke selectie);
aanwervingsselecties op het niveau waarin zij aangeworven zijn (vb.: aanwerving voor niveau C voor een contractueel van niveau C).

Voor de contractuelen van niveau C die aan deze voorwaarden voldoen, geldt deze maatregel voor de eerste maal bij de lopende aanwervingsselecties voor administratieve en technische assistenten (uiterste inschrijvingsdatum: 19 november 2005).


 

Loopbaan: rechtzettingen en verduidelijkingen

Een koninklijk besluit met meerdere punten in voorbereiding

De Ministerraad van 14 oktober 2005 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarmee een aantal fouten in andere besluiten wordt rechtgezet (met name dat van 4 augustus 2004 over de loopbaan A) of onduidelijkheden worden verduidelijkt.

In het kort:

de mogelijkheid om in A2 houders van een diploma van actuaris aan te werven (waren niet in de lijst opgenomen);
uitbreiding van de diensten gepresteerd als contractueel personeelslid die in aanmerking worden genomen (vergemakkelijkt het solliciteren voor een hogere klasse);
oprichting van een adviescommissie voor de gecertificeerde opleidingen van niveau B, C en D (discussieforum met de vakbondsorganisaties). Een dergelijke commissie bestaat al voor de gecertificeerde opleidingen van niveau A;
de PUMP-opleiding komt in aanmerking als een gecertificeerde opleiding;
aanpassing van de termijn waarbinnen een diploma kan gelden als gecertificeerde opleiding (van 3 naar 5 jaar);
nieuwe berekening van de toelage voor personeelsleden van niveau B of C die hogere functies van niveau A uitoefenen;
behoud van de competentietoelage gedurende 12 maanden voor contractuele personeelsleden van niveau C die, zonder onderbreking, overgaan naar een arbeidsovereenkomst van niveau B;
verlenging van de termijn die werd toegekend aan het personeel van niveau 4 om de vereiste opleiding voor hun integratie in niveau D te volgen (van 31 december 2003 naar 31 maart 2006);
afschaffing van de datum 31 december 2005 voor het behalen van de brevetten voor de overgang naar niveau A. Het systeem blijft dus behouden en wordt opnieuw ingevoerd voor wie nog geen enkel brevet heeft;
afschaffing van de beperkte geldigheidsduur van 3 jaar van het voordeel van het slagen voor een vergelijkende overgangsselectie (het slagen is onbeperkt geldig).

Contact: leon-pierre.brebois@p-o.be, Beleidscel Ambtenarenzaken,
tel. 02 790 56 32.

 

         

Gecertificeerde opleidingen niveau A: nieuws

De eerste vier catalogi GO niveau A staan op www.belgium.be

De eerste lijsten met gecertificeerde opleidingen zijn beschikbaar voor vier vakrichtingen:

Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën,
Logistiek en Economaat,
Mobiliteit en Vervoer,
Informatie- en Communicatietechnologie.

Het OFO zal verdere opleidingen eveneens op de portaalsite plaatsen naarmate ze beschikbaar worden.

Stand van zaken:

momenteel hebben 7 vakrichtingencommissies hun aanbod afgesloten;
10 commissies zullen dat tegen eind november doen;
110 opleidingsfiches zijn gevalideerd door Minister Dupont.

Iedere catalogus bevat:

het opleidingsaanbod voor de vakrichting;
de lijst met contactpersonen (opleidingsverantwoordelijken) per organisatie;
een inschrijvingsformulier.

Zodra de catalogus van zijn/haar vakrichting is verschenen, kan iedere ambtenaar van niveau A een opleiding kiezen in overleg met de hiërarchische chef, die ermee akkoord moet gaan. Indien de ambtenaar en de chef het niet eens worden, kan de stafdienst P&O tussenbeide komen.

Ter herinnering, de gecertificeerde opleiding moet:

een meerwaarde betekenen voor de organisatie;
in verband staan met de functie van de ambtenaar;
de ambtenaar in staat stellen beter te functioneren op de werkplek.

De gecertificeerde opleidingen worden afgesloten met een test van de verworven competenties . Meer informatie over de principes van het testbeleid van het OFO: vorm van de tests, normen,…

Inschrijving: het inschrijvingsformulier dat bij iedere catalogus te vinden is, wordt door de opleidingsverantwoordelijke via ITMA naar het OFO gestuurd.

Opmerking: de ambtenaren van de FOD Financiën kunnen zich niet inschrijven met het formulier achteraan de brochure. Ze moeten zich via hun intranet inschrijven.

Toegang tot de catalogi:
www.belgium.be>Ambtenaren>Competenties ontwikkelen (opleiding)>OFO-Opleidingen.

Contact: goniva@ofoifa.fgov.be.

 
Digiflow: een hulp voor federale aankopers

De databanken van de RSZ, de BTW en de NBB on line

Sinds oktober 2005 moeten federale ambtenaren die zich met overheidsopdrachten bezighouden bepaalde databanken rechtstreeks raadplegen om de situatie van de inschrijvers te verifiëren (lees P&O Horizon nr. 27).

De volgende databanken zijn momenteel on line toegankelijk:

RSZ: de betaling van de sociale bijdragen;

BTW: de inschrijving als BTW-plichtige;

Balanscentrale van de NBB: de jaarrekeningen.

Fedict heeft een nieuw instrument ontwikkeld voor de communicatie tussen de gebruikers van de overheidsdiensten en de databanken die ze kunnen raadplegen. Het kreeg de naam Digiflow en het vervangt het elektronische loket UME 1.

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft op 10 oktober laatstleden het nieuwe instrument voorgesteld aan zowat 250 deelnemers uit alle hoeken van de federale overheid.

De cel Aankoopbeleid en Advies (ABA) van de FOD P&O, Fedict en de afdeling Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij begeleiden de gebruikers bij de toepassing.

Er zal een netwerk van gebruikers worden opgericht. Ieder lid krijgt een opleiding die door Fedict en ABA wordt gegeven. Daarna geeft hij de informatie door in zijn organisatie.

Info over Digiflow: raadpleeg de handleiding op de portaalsite>on-line-diensten voor ambtenaren of de website van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging: www.vereenvoudiging.be.

Contact: urbain.bruggeman@p-o.be, cel Aankoopbeleid en Advies, FOD P&O.

 Gecertificeerde opleidingen niveau B en C: twee brochures

De brochures GO niveau B en C zullen binnenkort beschikbaar zijn

Het OFO publiceert twee brochures met het volledige aanbod van gecertificeerde opleidingen voor niveau B en C: één voor niveau B en één voor niveau C. De twee brochures verschijnen in twee stappen:

eerst elektronisch, op de federale portaalsite en bij de opleidingsverantwoordelijken (SPOC) (tweede helft november);
vervolgens op papier, verspreiding bij de personeelsdiensten van de organisaties (eerste helft december).

Inhoud van de brochures

Deze brochures bevatten een uitgebreid en uiterst gedetailleerd opleidingsaanbod voor 18 functiefamilies van ieder niveau. In totaal gaat het om een honderdtal opleidingen.

Het aanbod werd uitgewerkt op basis van de moeilijkheden en behoeften die op het terrein werden waargenomen en door vakexperts in kaart werden gebracht.

Keuze van een gecertificeerde opleiding en inschrijvingen

De aanvragen moeten worden ingediend bij de opleidingsverantwoordelijken (SPOC) via het formulier achterin de brochure en moeten via ITMA naar het OFO worden gestuurd, dat de verdere organisatie van de opleidingen op zich neemt.

Belangrijke opmerkingen:

als de deelnemer verschillende keuzes heeft moet de hiërarchische meerdere akkoord gaan met deze keuze;
een deelnemer mag geen gecertificeerde opleiding kiezen waarvoor hij/zij reeds is geslaagd tijdens een eerdere competentiemeting.

Contact: pierre.ramelot@ofoifa.fgov.be, directie Expertisedomeinen, OFO, FOD P&O.

 

175 jaar ten dienste van iedereen

Een geschiedenis van de overheidsdiensten in België, op initiatief van Minister Dupont

"175 jaar ten dienste van iedereen" van François-Xavier Nève, dat werd uitgegeven bij de Editions de l'Université de Liège, toont op een ludieke manier alle aspecten van het openbare leven in België.

Een kostbaar kleinood voor wie de geheimen van de overheid wil doorgronden.

Bestellen bij : christine.debacker@p-o.be, directoraat-generaal Interne Communicatie, FOD P&O.

 


Ambtenaren op www.belgium.be: enquête on line

Herinnering: geef uw mening over de rubriek "Ambtenaren" op de federale portaalsite, nog tot 25 november

De enquête voor de ambtenaren blijft toegankelijk voor wie ze nog niet heeft ingevuld.

Vertel het verder in uw organisatie.

Contact: patrick.theys@p-o.be, directoraat-generaal Interne Communicatie, FOD P&O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit verrijkt!

Drie nieuwe opleidingen "Diversiteit" bij het OFO

Het opleidingsaanbod 2005-2006 van het OFO werd verrijkt met drie nieuwe modules die gericht zijn op de meerwaarde van diversiteit in het beroepsleven van de federale ambtenaren.

1. "Diversiteit: een meerwaarde in uw werk- en persoonlijke relaties"

Inhoud: de aspecten en gevolgen van diversiteit, zowel op persoonlijk vlak als in de relaties met anderen. De moeilijkheden en kansen van een gediversifieerde werkomgeving. Diversiteit, een bron van verrijking en creativiteit.

Doelgroep: alle ambtenaren die meer inzicht willen verwerven in de uitdagingen van een gediversifieerde werkomgeving om er beter in te functioneren.

Duur: 3 dagen.

2. "Interculturele communicatie op de werkplek"

Inhoud: de culturele verschillen beheren en vooroordelen vermijden; risico’s op onbegrip en waardeconflicten identificeren.

Doelgroep: ambtenaren die wel eens te maken krijgen met interne of externe interculturele conflicten en die hun interactie met een multicultureel publiek willen verbeteren.

Duur: 3 dagen.

3. "Diversiteitsmanagement binnen de organisatie"

Inhoud: een theoretisch overzicht van de evolutie van het HR-management en het diversiteitsmanagement en de toepassing ervan in het HR-beleid: rekrutering, selectie, loopbaanontwikkeling, ...

Doelgroep: directeurs en medewerkers P&O en HR.

Duur: 3 dagen.

Inschrijven kan door het formulier uit de catalogus 2005-2006 of op www.belgium.be te bezorgen aan:

Rita Vancaudenberg (rita.vancaudenberg@ofoifa.fgov.be, tel. 02 229 73 90) voor opleiding 1 en 2;
Ingrid Arys (ingrid.arys@ofoifa.fgov.be, tel. 02 229 73 89) voor opleiding 3.

Adres: OFO, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel.

 

Hospitalisatieverzekering

Het contract met FORTIS AG praktisch

Zoals aangekondigd in P&O Horizon nr. 27 werd de overheidsopdracht voor een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg voor de personeelsleden en hun gezin, gegund aan FORTIS AG.

De Ministerraad van 21 oktober heeft een beslissing genomen over de bijdrage van de overheidsdiensten in de premie voor 2006:

voor de ambtenaren in dienst bij de FOD’s, POD’s en de wetenschappelijke instellingen draagt de werkgever 53,40 euro bij. Dit bedrag stemt overeen met 50% van de premie voor de basisformule (kamer met twee bedden), ongeacht de gekozen formule.

voor de nevenverzekerden (gepensioneerden, partner, kinderen en kleinkinderen die onder hetzelfde dak wonen) blijven de huidige systemen van kracht (deze verschillen van organisatie tot organisatie).

De ION’s hadden de keuze al dan niet toe te treden tot de polis. Het BIPT, de CDSCA, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Federaal Planbureau, het NIOOO, het NGI en de Raad van State hebben dat gedaan. Zij zullen elk hun bijdrage in de premie bepalen.

Bedrag van de premies voor 2006

Hoofdverzekerde, ongeacht de leeftijd:

      Basisformule (2 bedden): 106,79 €, bijdrage 53,40 €

      Uitgebreide formule (1 bed): 153,85 €, bijdrage 53,40 €

Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar):

      Basisformule (2 bedden): 35,60 €

      Uitgebreide formule (1 bed): 51,28 €

Nevenverzekerden (partners en gepensioneerden tot en met 64 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar):

      Basisformule (2 bedden): 106,79 €

      Uitgebreide formule (1 bed): 153,85 €

Nevenverzekerden van 65 tot 69 jaar:

      Basisformule (2 bedden): 320,37 €

      Uitgebreide formule (1 bed): 461,55 €

Nevenverzekerden vanaf 70 jaar:

      Basisformule (2 bedden): 427,16 €

      Uitgebreide formule (1 bed): 615,40 €.

De personen die zich wensen aan te sluiten bij deze verzekering, ongeacht of ze momenteel een contract hebben via de sociale dienst, dienen dit zo snel mogelijk te laten weten aan hun sociale dienst. Door erbij te zijn vanaf het begin van de overheidsopdracht in 2006 vermijdt u lange wachttijden, een medisch onderzoek of een gezondheidsvragenlijst.

De polis is te vinden op www.belgium.be.

Contact: veerle.vandermeersch@p-o.be, cel FOD-Overschrijdende Raamcontracten, FOD P&O.

 

Communicatie niveau A: enquête

Geef nog tot 15 december 2005 uw mening over de communicatie over de loopbaan niveau A

De FOD Personeel en Organisatie verricht een enquête over de communicatie en informatie over de hervorming van de loopbaan A.

Het is niet de bedoeling dat de ambtenaren van niveau A hun mening geven over de principes betreffende de nieuwe loopbaan of over de gecertificeerde opleidingen die binnenkort worden georganiseerd.

De enquête gaat enkel over de communicatieacties bij de invoering van de nieuwe loopbaan en is erop gericht deze in de toekomst te verbeteren.

Toegang tot de vragenlijst.

Gelieve de personeelsleden van uw organisatie aan te sporen de vragenlijst in te vullen. Het neemt slechts 5 minuten in beslag!

Twee personen die de vragenlijst invullen, worden uitgeloot en winnen een geschenkbon van 20 euro.

Contact: griet.valgaeren@p-o.be, directie Personeelsontwikkeling, FOD P&O.

 

Interne controle bij de openbare sector: seminarie van 15 december 2005

De FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole en ICHEC organiseren een seminarie over interne controle

Interne controle wordt er belicht als:

een hulpmiddel bij het operationeel beheer;
een centraal element in de samenwerking tussen de entiteiten en de externe controle-instanties;
een nieuwe vorm van controle, die meer participatief en minder remmend is.

Het seminarie wordt volledig in het Frans georganiseerd.

Datum: donderdag 15 december 2005 van 9 tot 16.30 uur.

Doelgroep: leidinggevenden en kaderpersoneel van de Belgische overheid, essentiële actoren die baat hebben bij de invoering van de interne controle.

Prijs: 80 euro (lunch en documentatie inbegrepen).

Plaats: ICHEC-Entreprises, Brand Whitlocklaan 2, 1150 Brussel.

Programma en inschrijvingen: www.ichec-entreprises.be.

Uiterste datum voor inschrijving: 1 december 2005.

Informatie: annechantal.carbonnelle@ichec.be, tel. 02 739 37 44.

 De ideale werkgever

Een enquête van Vacature toont het succes van de overheid aan

Bijna 6.000 personen vulden de on-line-enquête van vacature in: "Voor welke onderneming zou u willen werken?".

Top 5 bij de vrouwen            

overheid           

Janssen Pharmaceutica

Microsoft

Fortis

GlaxoSmithKline

Top 5 bij de mannen

Microsoft
overheid

Janssen Pharmaceutica
Belgacom
 Fortis

Een mooie beloning voor wie zich inspant om de overheid aantrekkelijk te maken.

Meer info op www.vacature.com.

 

In het Belgisch Staatsblad

Reiskosten - Erratum

In het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30 september 2005, Ed. 2, pagina 42081, moet in artikel 1, 2°, "derde lid" worden gelezen in plaats van "tweede lid".

Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2005.

Aanwerving en stage

Het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage beoogt het volgende:

- de aanwerving van personen met een handicap bevorderen;
- contractuele personeelsleden de mogelijkheid bieden om vrijgesteld te worden van een eventuele voorafgaande proef;
- stagiairs de mogelijkheid bieden om stage te lopen bij een beleidscel.

Lees ook P&O Horizon nr. 28 en het artikel in deze P&O Horizon.

Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2005.

 

8 selecties voor managers

 

- Voorzitter voor de POD Telecommunicatie (N + F)
- Directeur Programmabeheerder voor het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg  (N + F)
- Stafdirecteur P&O voor de FOD Economie (N + F)
- Adjunct-administrateur-generaal voor de HZIV (N)
- Adjunct-administrateur-generaal voor de RVP (N)
- Adjunct-administrateur-generaal voor de RKW (F)
- Directeur-generaal "Familie" voor de RKW (N + F)
- Directeur-generaal voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (N + F).

Uiterste inschrijvingsdatum: 18 november 2005

Info: www.selor.be.

Belgisch Staatsblad van 4 november 2005.

 

Verloven en afwezigheden

 

Het koninklijk besluit van 12 oktober 2005 wijzigt sommige bepalingen inzake moederschapsverlof, adoptieverlof en verlof om dwingende redenen van familiaal belang (koninklijk besluit van 19 november 1998). Zie ook P&O Horizon nr. 26.

Belgisch Staatsblad
van 14 november 2005.

 

Databank personeelsleden van de overheidssector

 

Het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 actualiseert de statistische gegevens die moeten worden opgenomen in de databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector (in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982).

Belgisch Staatsblad
van 18 november 2005.

 

 

P&O Horizon staat tot JULLIE beschikking. Om ons jullie opmerkingen, suggesties en vragen te sturen: horizon@p-o.be.

Bekijk ook eens de andere rubrieken op de federale portaalsite: http://www.belgium.be.